Regulamin Biura Turystycznego

Regulacje prawne dotyczące umowy o imprezę turystyczną i akceptacji Warunków Ogólnych.

Ogólne Warunki Sprzedaży COSMOMUNDI SLU

 1. A) ZAPISY I REGULACJE

A.1 Stosowne regulacje prawne

 

Relację umowną pomiędzy biurem organizującym: COSMOMUNDI SLU, adres: Calle Uruguay 15 – 1B. 28016 Madryt, Hiszpania, NIF (NIP) B87232427e-mail: [email protected] a klientem regulują klauzule umowy o imprezę turystyczną, specyfikacja precyzująca jej ostateczną treść oraz niniejsze warunki ogólne, podlegające postanowieniom Ustawy nr 21/1995 z dnia 6 lipca o imprezach turystycznych (Dziennik Urzędowy B.O.E. 7-7-1995), Ustawy o ogólnych warunkach zawierania umów (Ustawa nr 7/1998 z dnia 13 kwietnia) (14-4-98) i Ustawy powszechnej nr 26/1984 z dnia 19 lipca w sprawie ochrony konsumentów i użytkowników ( Dziennik Urzędowy B.O.E. 24-7-84) oraz pozostałych obowiązujących przepisów.

Strony umowy poddają się w sposób wyraźny jurysdykcji Sądów w Madrycie w celu rozstrzygania rozbieżności lub roszczeń wynikających z interpretacji lub wykonania umowy o imprezę turystyczną oraz niniejszych warunków ogólnych, rezygnując z przysługującej im jurysdykcji w przypadku gdy jest inna niż wskazana powyżej.
A.2 Zapisy na imprezę turystyczną.
Zapisu można dokonać bezpośrednio drogą telefoniczną, mailową, lub korzystając z naszej strony internetowej www.szlakjakuba.com
W celu zapisu na imprezę turystyczną i uznania rezerwacji wymagane jest spełnienie przez klienta jednego z następujących warunków:

 • Wyrażenie “ZGODY” w odpowiedzi na e-mail z informacją o imprezie turystycznej i wpłata 35% całkowitej ceny imprezy
 • Zapis bezpośrednio przez naszą stronę internetową z wpłatą 35% całkowitej ceny imprezy

Przyjęcie rezerwacji przez COSMOMUNDI SLU zależy od dostępności miejsc. W przypadku przyjęcia przez COSMOMUNDI SLU , pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 35 dni przed wyjazdem na imprezę turystyczną (z wyjątkiem przeciwnych wskazań w specyfikacji imprezy).
Przy rezerwacji imprezy w terminie późniejszym niż 35 dni przed datą wyjazdu, należy wpłacić całość ceny imprezy.
W przypadku niezapłacenia pozostałej kwoty w terminie 35 dni przed datą wyjazdu COSMOMUNDI SLU ma prawo unieważnić wspomnianą rezerwację, a klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.

 1. B) ZMIANA UMOWY

B.1 Zmiany w imprezie turystycznej wprowadzone przez organizatora
W przypadku gdy organizator będzie zmuszony dokonać znaczących zmian w zakresie istotnych elementów imprezy turystycznej, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym pisemnie klienta, aby mógł on dokonać wyboru pomiędzy rezygnacją z rezerwacji lub umowy, z prawem do otrzymania całkowitego zwrotu wpłaconych kwot, a akceptacją zmiany w imprezie turystycznej.
Jeśli klient nie przekaże pisemnego zawiadomienia o podjętej decyzji w terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia, zostanie uznane, że wybiera on rezygnację z rezerwacji lub umowy, z prawem do otrzymania całkowitego zwrotu wpłaconych kwot.
Za przyczyny wystarczające do wprowadzenia zmian w imprezie turystycznej uznaje się przypadki działania siły wyższej (czynniki obce, anormalne i nieprzewidywalne) i kiedy nie zostanie zebrana ilość osób wymagana do realizacji imprezy turystycznej.
B.2 Rezygnacja ze strony klienta
Jeżeli klient zrezygnuje z imprezy turystycznej, po dopełnieniu formalności, przynajmniej wpłaty wymaganej w celu przyjęcia rezerwacji, COSMOMUNDI SLU zwróci całość wpłat dokonanych przez klienta z potrąceniem następujących kosztów: uzasadnionych kosztów anulacji (poniesionych przez biuro organizujące i dostawców usług turystycznych ) oraz kary:
– W wysokości 90€ jeśli rezygnacja nastąpi w terminie powyżej 45 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej (45€ w przypadku imprez poniżej 650€)
– W wysokości 140€ jeśli rezygnacja nastąpi w terminie 31 -45 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej (90€ w przypadku imprez poniżej 650€)
– W wysokości 25% całkowitej ceny imprezy turystycznej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie 21 -30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy,
– W wysokości 50% całkowitej ceny imprezy turystycznej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie 8-20 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy,
– W wysokości 75% całkowitej ceny imprezy turystycznej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie 2- 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy,
– W wysokości 100% całkowitej ceny imprezy turystycznej jeśli rezygnacja nastąpi później niż 48h przed datą rozpoczęcia imprezy,
O rezygnacji należy zawiadomić pocztą tradycyjną lub elektroniczną, przy czym za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę otrzymania wspomnianej korespondencji.
COSMOMUNDI S.L.U. może przewidywać specjalne warunki rezygnacji dla niektórych imprez turystycznych i zostaną one wyszczególnione w specyfikacji stosownej imprezy.
W każdym razie konsekwencje ekonomiczne rezygnacji w przypadku specjalnych warunków zawarcia umowy ( jak obniżone opłaty za transport lub wymogi ekonomiczne określonych dostawców) zostaną przeniesione na klienta pod warunkiem, ze zostało to ujęte w umowie.
B.3. Przypadki specjalne:
Aby móc zaproponować swoim klientom atrakcyjne ceny transportu lotniczego, COSMOMUNDI SLU może wystawić bilet lotniczy z dużym wyprzedzeniem czasowym. Od momentu wystawienia biletu lotniczego, w przypadku rezygnacji klienta, zostanie zafakturowane 100% ceny biletu niezależnie od daty wyruszenia w podróż.
W przypadku posiadania ubezpieczenia od rezygnacji koszty te mogą zostać zwrócone w ramach ubezpieczenia w niektórych sytuacjach (na przykład przy wypadku, zgonie…).
W przypadku posiadania ubezpieczenia podróżnego i/lub ubezpieczenia od rezygnacji, kwota zapłacona za tę usługę w żadnym razie nie będzie mogła być zwrócona.

B.4. Zmiany.
Biuro zobowiązuje się udostępnić swoim klientom wszystkie zakontraktowane usługi zawarte w programie w oparciu o ustalone warunki i opisy, a wszystko to zgodnie z następującymi zasadami:
a) Zakładając, że przed wyruszeniem w podróż Organizator będzie zmuszony wprowadzić znaczące zmiany w jakimś elemencie umowy, włączając w to cenę, powinien natychmiast zawiadomić o tym konsumenta. Będzie on mógł wówczas dokonać wyboru pomiędzy rozwiązaniem umowy bez żadnej kary lub akceptacją zmiany.
b) W przypadku anulowania Biuro może zaproponować inną imprezę turystyczną o takiej samej lub wyższej jakości.
c) W sytuacji gdy po wyjeździe Organizator nie dostarczy części przewidzianych usług, podejmie odpowiednie kroki w celu kontynuacji zorganizowanej wycieczki, bez dodatkowych kosztów dla konsumenta. Jeżeli klient będzie kontynuował podróż z zaproponowanymi rozwiązaniami, zostanie to uznane za milczącą akceptację tych propozycji.
d) W razie reklamacji sprzedawca detaliczny lub, w stosownym wypadku, organizator powinien starać się znaleźć stosowne rozwiązanie.
e) Organizator nie odpowiada w żadnym razie za kwestie nieobjęte umową.
f) Jeżeli transfer/opieka hotel -lotnisko-hotel lub podobne ujęte w programie nie zostaną zrealizowane, z przyczyn niezwiązanych z odpowiedzialnym za transfer i nieobciążających Organizatora, zwróci on wyłącznie koszt transportu alternatywnego, z którego skorzystał klient podczas przejazdu, po uprzednim okazaniu stosownego pokwitowania lub rachunku.
g) Organizacja nie będzie odpowiedzialna podczas przebiegu imprezy za zmiany w programie wynikające ze zmian rozkładu lub opoźnień samolotów, autobusów, pociągów etc.
h) Podczas przemierzania terenu z zaznaczonym utrudnionym dostępem, w szczególności w wysokich górach, niedotarcie do któregoś punktu trasy nie będzie traktowane jako zmiana usług. Zasadę tę stosuje się w sposób oczywisty w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, poważnego pogorszenia stanu szlaków komunikacyjnych i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu konsumenta, ale ma ona także zastosowanie w przypadku awarii lub sytuacji gdy całość grupy nie spełnia niezbędnych warunków fizycznych do pomyślnego ukończenia programu.

B.5. Obowiązek konsumenta polegający na informowaniu o wszelkich uchybieniach podczas wykonywania umowy.
Konsument jest zobowiązany do informowania sprzedawcy detalicznego, dostawcy usług lub organizatora o wszelkich uchybieniach podczas wykonywania umowy –najlepiej od razu, lub jak najszybciej jest to możliwe – na piśmie lub w dowolny inny udokumentowany sposób.
W przypadku gdy rozwiązania przyjęte przez Biuro nie będą satysfakcjonowały konsumenta, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji w Biurze Sprzedaży Detalicznej lub u Organizatora, w terminie jednego miesiąca, zawsze za pośrednictwem Biura. Biuro Sprzedaży Detalicznej lub Organizator mają czterdzieści pięć dni kalendarzowych na udzielenie odpowiedzi na reklamację, a okres ten oblicza się począwszy od dnia następującego po dniu złożenia reklamacji w Biurze lub u Organizatora.
B.6. Przedawnienie roszczeń.
Niezależnie od postanowień poprzedzającego ustępu termin przedawnienia roszczeń wynikających z uprawnień przyznanych w Królewskim Dekrecie Ustawodawczym nr 1/2007, z dnia 16 listopada ( Dziennik Urzędowy BOE 30-11-07) wynosi dwa lata, w myśl postanowień artykułu 164 cytowanego dekretu.

C) CENA

Cena imprezy turystycznej przedstawiona w prospekcie reklamowym/ na stronie internetowej obejmuje podatek VAT (jeśli dotyczy) i obowiązuje we wskazanym okresie.
Oferty, promocje i obniżki cen nie podlegają łączeniu i nie działają wstecz.

C.1. Wszystkie ceny dotyczą jednej osoby.

C.2. Cena imprezy turystycznej obejmuje:
-Transport tam i z powrotem, jeśli usługę tę zawarto w programie objętym umową, z wykorzystaniem środka transportu, którego rodzaj, opis i kategoria figuruje w umowie lub dokumentacji przekazanej konsumentowi w momencie podpisania umowy.
-Zakwaterowanie, jeśli usługę tę zawarto w programie objętym umową, z wykorzystaniem obiektu i wyżywienia, którego opis i kategoria figuruje w umowie lub dokumentacji przekazanej konsumentowi w momencie podpisania umowy.
-Opłaty lub podatki pobierane przez obiekty hotelarskie i podatki pośrednie, jeśli mają zastosowanie.
-Pomoc techniczną podczas imprezy turystycznej jeśli usługę tę zawarto w programie objętym umową.
-Wszystkie pozostałe usługi i dodatki wyszczególnione w programie objętym umową i figurujące w umowie lub dokumentacji przekazanej konsumentowi w momencie podpisania umowy.

C.3. Rewizja cen.
Cenę imprezy turystycznej skalkulowano w oparciu o kursy walut, opłaty za przewóz, cenę paliwa i opłaty i podatki obowiązujące w dniu wydania programu/prospektu. Wszelkie zmiany cen wspomnianych elementów mogą prowadzić do rewizji ceny końcowej imprezy, zarówno do jej podwyższenia jak i obniżenia o kwoty wynikające ze zmian wspomnianych cen. Konsument zostanie powiadomiony o tych zmianach na piśmie lub w inny udokumentowany sposób. W żadnym przypadku cena nie zostanie podwyższona w ciągu dwudziestu dni poprzedzających datę wyjazdu, w odniesieniu do już istniejących zapisów.

C.4. Wyłączenia.

 1. a) Cena imprezy turystycznej nie obejmuje
  Wiz, opłat lotniskowych i/lub opłat wjazdowych bądź wyjazdowych, świadectw szczepień, napojów, specjalnego wyżywienia i ogólnie wszelkich usług, które nie figurują w sposób wyraźny w ustępie “cena imprezy obejmuje” lub nie zostały wyszczególnione w programie, umowie bądź dokumentacji przekazanej konsumentowi w momencie podpisania umowy.
 2. b) Wycieczki, zwiedzanie lub rozszerzenia fakultatywne.
  W przypadku zwiedzania lub wycieczek fakultatywnych nie ujętych w umowie należy pamiętać, że nie stanowią one części umowy o imprezę turystyczną. Ich ewentualne włączenie do prospektu ma charakter wyłącznie informacyjny, a jeśli podano ceny, są one szacunkowe. W związku z powyższym, w momencie ich zamawiania w miejscu docelowym, otrzymają Państwo ich właściwe warunki i ostateczną cenę.
 3. c) Napiwki. Cena imprezy nie obejmuje napiwków.Ceny imprez grupowych zostały skalkulowane dla pewnej minimalnej liczby osób, a w przypadku gdy nie zostanie ona zebrana, nastąpi zmiana ceny lub anulowanie imprezy. Konsumenci zostaną poinformowani o każdej z tych opcji co najmniej 21 dni przed datą wyjazdu, bez możliwości domagania się jakiejkolwiek kwoty z tytułu odszkodowania.Wtedy kiedy odwołanie imprezy spowodowane będzie działaniem siły wyższej lub nastąpi z przyczyn wystarczających, rozumianych jako okoliczności niemające związku z osobą powołującą się na nie, anormalne i nieprzewidywalne, których konsekwencji nie można uniknąć pomimo działania z należytą starannością, nie będzie istniał obowiązek odszkodowania. Jeżeli grupa wyjeżdża posiadając liczbę osób przekraczającą ustaloną liczbę minimalną nie powoduje to obniżki ceny.
  Wszystkie zwroty przysługujące z dowolnego tytułu będą przeprowadzane zawsze za pośrednictwem Biura, przy czym nie będą dokonywane żadne zwroty za usługi, z których konsument nie skorzystał z własnej woli.

 

 1. D) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

D.1. Postanowienia Ogólne.
Biuro Podróży Organizujące i Biuro Sprzedaży Detalicznej będą odpowiadały wobec konsumenta za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z przynależnego im zakresu zarządzania imprezą. Organizator i Biuro Sprzedaży Detalicznej będą odpowiadały za szkody poniesione przez konsumenta w wyniku niewykonania lub niepełnego wykonania umowy. Rzeczona odpowiedzialność ustaje w momencie zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:
– Kiedy konsument ponosi winę za braki zaobserwowane podczas wykonywania umowy.
– Kiedy rzeczone braki obciążają osobę trzecią, niemającą związku z dostawą świadczeń przewidzianych w umowie i nie można było ich przewidzieć lub uniknąć.
– Kiedy wspomniane braki są wynikiem działania siły wyższej, a jako takie przyczyny przyjmuje się okoliczności niemające związku z osobą powołującą się na nie, okoliczności anormalne lub nieprzewidywalne, których konsekwencji nie można uniknąć.
– Kiedy braki są wynikiem zdarzenia, którego Biuro Sprzedaży Detalicznej lub Organizator nie mogli przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania niezbędnej staranności.
Pomimo wyłączenia odpowiedzialności, Organizator i Biuro Sprzedaży Detalicznej są zobowiązani do udzielenia niezbędnej pomocy konsumentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji.

D.2. Limity odszkodowania za szkody.
W odniesieniu do limitu odszkodowania za szkody wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczeń wchodzących w skład imprezy turystycznej, mają zastosowanie postanowienia właściwych konwencji międzynarodowych.
E)USTALENIA DOTYCZĄCE USŁUG I DOKUMENTACJI:
E.1. Podróż samolotem. Przybycie na lotnisko.
W razie podróży samolotem należy przybyć na lotnisko co najmniej dwie godziny przed oficjalną godziną wylotu i zawsze ściśle przestrzegać szczegółowych zaleceń przedstawionych w dokumentacji przekazanej w momencie podpisania umowy. W przypadku zamawiania usług pojedynczych zaleca się, aby klient potwierdził godziny wylotu 48 godzin wcześniej.

E.2. Hotele.
Zakres i jakość usług świadczonych przez obiekty zakwaterowania turystycznego określa kategoria obiektu podana w umowie lub specyfikacji. W przypadku braku takiej klasyfikacji, opis i cechy charakterystyczne obiektu zostaną podane w umowie.
Zwyczajowe godziny przybycia do hoteli i ich opuszczenia zależą od pierwszej i ostatniej usługi z jakiej użytkownik będzie korzystał. Jako zasadę ogólną przyjmuje się, że pokoje można zajmować od godziny 13:00 w dniu przyjazdu i powinny one zostać opuszczone do godziny 9:00 w dniu wyjazdu.
Jeśli zamówiona usługa nie obejmuje stałej opieki pilota wycieczek i zakładając, że użytkownik przewiduje, iż dotrze do zarezerwowanego hotelu w innym dniu lub o innej godzinie niż te, które zostały podane, w celu uniknięcia problemów konieczne jest jak najszybsze powiadomienie o takiej sytuacji Biura lub bezpośrednio hotelu.

 

 

E.3. Paszport, wizy, dokumenty, bagaże.
Wszyscy użytkownicy bez wyjątku (włącznie z dziećmi) powinni posiadać ważne właściwe dokumenty osobiste i rodzinne, paszport lub dowód osobisty, zgodnie z prawem obowiązującym w odwiedzanym kraju lub krajach. Sami pokryją koszty uzyskania wiz, świadectw szczepień etc. w przypadku istnienia takich wymogów. W przypadku odmowy udzielenia wizy z przyczyn leżących po stronie użytkownika, lub odmówienia wjazdu do kraju z powodu braku dopełnienia wymaganych formalności lub braków w dokumentacji, Biuro Organizujące zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za tego typu zdarzenia i konsument ponosi wszelkie powstałe koszty, przy czym mają w tym wypadku zastosowanie warunki i zasady ustalone dla przypadków dobrowolnej rezygnacji z usług. Przypomina się również wszystkim użytkownikom, a szczególnie tym, którzy nie posiadają obywatelstwa hiszpańskiego, że powinni upewnić się przed rozpoczęciem imprezy turystycznej iż dopełnili przepisy i wymogi wizowe w celu bezproblemowego wjazdu do wszystkich odwiedzanych krajów. Osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub opiekunów, na wypadek gdyby była ona wymagana przez dowolny organ administracyjny.

E.4. Bagaż
Do wszystkich celów i w odniesieniu do transportu lądowego przyjmuje się, że bagaż i pozostałe rzeczy osobiste użytkownik przewozi przy sobie, bez względu na to w której części pojazdu zostaną umieszczone i że są one przewożone na własną odpowiedzialność użytkownika. Zaleca się użytkownikom, aby byli obecni przy wszelkich czynnościach związanych z załadunkiem i rozładunkiem bagaży. W odniesieniu do transportu bagażu – lotniczego, kolejowego, morskiego lub rzecznego mają zastosowanie zasady przewoźników przy czym bilet na przejazd jest dokumentem wiążącym dla wspomnianych firm przewozowych i pasażera. W przypadku doznania uszkodzenia lub zagubienia bagażu konsument powinien złożyć natychmiast stosowną reklamację u przewoźnika. Biuro Organizujące zobowiązuje się udzielić stosownej pomocy klientom, którzy znajdą się w takiej sytuacji.
Wliczony bagaż to jedno o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm
pozostały bagaż zostanie uznany za bagaż rejestrowany i ma dodatkową opłatę
E.5. Informacje, które biuro powinno przekazać konsumentowi.
Informuje się konsumenta, iż w momencie sformalizowania umowy powinien otrzymać od Biura stosowne informacje dotyczące dokumentacji potrzebnej w przypadku wybranej imprezy turystycznej, jak również poradę w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia pokrywającego koszty odwołania i/lub ubezpieczenia assistance pokrywającego koszty powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub zgonu. Informuje się o ewentualnych zagrożeniach związanych z miejscem docelowym i imprezą turystyczną objętą umową.

E.6. Prawo do przyjęcia oraz usunięcia.
Biuro Organizujące zastrzega sobie prawo do przyjęcia oraz usunięcia, w razie takiej potrzeby, dowolnej osoby, która swoim zachowaniem mogłaby utrudnić prawidłowy przebieg imprezy turystycznej i funkcjonowanie grupy. Podróżny w sposób wyraźny zwalnia Biuro od jakiejkolwiek odpowiedzialności, roszczeń, ryzyka lub zobowiązań na które mógłby narazić siebie i/lub osoby trzecie w związku z ewentualnymi, domniemanymi lub udowodnionymi uchybieniami w zakresie przepisów o dowolnym charakterze, obowiązujących w kraju docelowym, oświadczając, że zna swoje obowiązki w tym zakresie i wyrażając trwałe i wyraźne postanowienie respektowania oraz wypełniania tych przepisów w pełnym ich zakresie.
Zobowiązuje się również do wypełniania wskazówek osób odpowiedzialnych za grupę lub pilotów, zwalniając Biuro na tych samych warunkach co wskazane w poprzednim ustępie w przypadku całkowitego lub częściowego niedotrzymania niniejszego zobowiązania.

E.7. Piloci wycieczek
Praca pilota rozpoczyna się i kończy w miejscu docelowym. Funkcja pilota wycieczek ma zasadniczo charakter techniczny i konieczne jest przestrzeganie jego wskazówek oraz zachowanie szacunku wobec pozostałych podróżnych.

E.8. Czas trwania imprezy turystycznej
Dzień wyjazdu/spotkanie na miejscu, nawet jeśli ma miejsce późnym wieczorem (do 23:59) oraz dzień powrotu, nawet jeśli powrót ma miejsce bardzo wcześnie (00:01) liczy się jako dni imprezy turystycznej.
COSMOMUNDI SLU nie odpowiada za ewentualne koszty wynikające z bardzo późnego lub bardzo wczesnego wyjazdu i/lub powrotu.

 1. F) CESJA UMOWY

Klient może scedować swoją rezerwację na rzecz osoby trzeciej pod warunkiem, że zawiadomi o tym fakcie Biuro 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i że nie zostało to wyraźnie zabronione w prospekcie reklamowym.
W przypadku gdy taka cesja będzie wiązała się z kosztami (na przykład ze strony linii lotniczych) COSMOMUNDI SLU. może przenieść te koszty na klienta.

 1. G) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe osób fizycznych, które we własnym imieniu lub w ramach reprezentacji jednostek prawnych zawrą umowę z COSMOMUNDI SLU. zostaną włączone i będą przetwarzane w zautomatyzowanej kartotece należącej do COSMOMUNDI SLU, zgłoszonej w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych i spełniającej wymogi bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa tych danych. W myśl przepisów, właściciel tych danych może korzystać z prawa dostępu do nich, ich wykreślenia, korekty oraz zgłoszenia sprzeciwu przyznanego mu przez Ustawę Organiczną dotyczącą ochrony danych, kontaktując się w tej sprawie z: COSMOMUNDI SLU, Calle Uruguay 15 – 1B. 28016 , MADRYT. Biuro jest upoważnione do korzystania z danych w trakcie obowiązywania umowy oraz w celu informowania o swoich usługach.

 1. H) OKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze klauzule warunków ogólnych zostały zredagowane w dniu 23 kwietnia 2015 roku, a ich okres obowiązywania jest nieokreślony.